TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Kính mời quý cổ đông tải file đính kèm nội dung đại hội cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần tấm lợp VLXD Đồng Nai

data/UserFiles/BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.pdf

data/UserFiles/TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016(1).rar