Tài liệu ĐHCĐ năm 2023

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kèmDCT_TailieuDHCD2023_v4