Tài liệu ĐHCĐ năm 2023

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kèmDCT_TaiLieuDHCD2023_19052023