Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (dự thảo) bổ sung

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kèm
DCT-Tai lieu DHDCD thuong nien 2024 (duthao)-bo sung