Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2022

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kèm

DCT – Tai lieu DHCD 2022.compressed