Thông báo chốt danh sách đăng ký tham dự ĐHCĐ năm 2024