Thông Báo chốt ngày phát hành cổ phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

THÔNG BÁO
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 178/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 09 năm 2007)
 
1.Tên tổ chức phát hành   :  CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP – VLXD ĐỒNG NAI
2.Địa chỉ trụ sở chính                     : Đường số 4, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai
3.Số điện thoại                               : (061) 3 836 130
4.Fax                                               : (061) 3 836023
5.Cổ phiếu chào bán
  • Tên cổ phiếu                                : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tấm lợp – VLXD Đồng Nai
  • Mã chứng khoán                          : DCT                         
  • Loại cổ phiếu                               : Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá                                      : 10.000 đồng
  • Số lượng đăng ký chào bán          : 12.097.346 cổ phần
5.1 Chào bán cho cổ đông hiện hữu
– Số lượng chào bán đợt 1              : 6.048.673 cổ phần.
– Khối lượng vốn huy động            : 137.304.877.100 đồng145.168.152.000 VNĐ (Một trăm bốn mươi năm tỷ một trăm sáu mươi tám triệu một trăm năm mươi hai nghìn đồng)
– Phương thức chào bán                  : Cổ đông hiện hữu được quyền đăng ký mua theo tỷ lệ 10:05 (Mười cổ phiếu cũ được quyền mua năm cổ phiếu mới) với giá mỗi cổ phiếu bằng 22.700 đồng.
Căn cứ vào danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông hiện hữu sẽ được quyền đăng ký mua theo tỷ lệ 10:05 với giá mỗi cổ phiếu là 22.700 đồng. Số cổ phiếu mà cổ đông được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phần không được cổ đông mua hết theo phương thức thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị quyết định bán cho cổ đông chiến lược với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
– Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phiếu mới thì được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3);
Trường hợp Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng cùng thành viên lưu ký, việc chuyển nhượng được thực hiện tại thành viên lưu ký đó. Trường hợp Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng khác thành viên lưu ký, việc chuyển nhượng được thực hiện tại thành viên lưu ký của Bên chuyển nhượng. Trường hợp các bên chuyển nhượng chưa lưu ký, việc chuyển nhượng được thực hiện tại Cty Chứng khoán Công Thương.
– Giá chào bán                             : 22.700 đồng/cổ phần
– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/10/2007
– Ngày đăng ký cuối cùng               : 16/10/2007
– Thời gian chuyển nhượng quyền mua : từ 25/10/2007 đến hết ngày 19/11/2007
– Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu : từ 25/10/2007 đến hết ngày 22/11/2007
6.Xin ý kiến cổ đông về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu :
– HĐQT Công ty sử dụng danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 16/10/2007 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo Giấy phép phát hành số 178/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 09 năm 2007.
– Thời gian xin ý kiến từ ngày 25/10/2007 đến 5/11/2007.t trăm bốn mươi lăm tỷ bảy trăm tám mươi mốt triệu đồng);
7.Mục đích huy động vốn            : Đầu tư mới Trạm Nghiền Xi măng Công Thanh Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai công suất 1.800.000 tấn/năm và góp 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh – Tỉnh Thanh Hóa công suất 12.500 tấn clinke/ngày;
8.Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố bản cáo bạch.
Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
– Đối với cổ đông đã lưu ký            : Đăng ký mua cổ phiếu tại các công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán;
– Đối với cổ đông là HĐQT, ban TGD, BKS, CBCNV, Cổ đông chiến lược: Đăng ký mua cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Tấm lợp – Vật liệu Xây dựng Đồng Nai.
Địa điểm nhận bản cáo bạch
¨ CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI (DONAC)
Trụ sở chính    : Đường số 4, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại        : (061) 3 836 130
¨ CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG (IBS)
Trụ sở chính     : 306 Bà Triệu, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại        : (04) 9 450 760
Chi nhánh        : Lầu 1 – 63 Phạm Ngọc Thạch, Q.3, Tp.HCM
Điện thoại        : (08) 8 209 987
9.Số hiệu tài khoản phong tỏa: 10201 0000 515 467
10.Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
Sở giao dịch II – Ngân hàng Công thương Việt Nam.