THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2016

Kính mời quý cổ đông tải file đính kèm về thông báo ngày đại hội cổ đông 2016 và thư mời

THƯ MỜI

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI 2016

data/UserFiles/Thong bao dai hoi co dong 2016_.doc

data/UserFiles/THU MOI dai hoi co dong 2016.doc