Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông Năm 2022

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kèm

chốt danh sách sổ đông