Thông báo ngày cuối cùng thực hiện quyên tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cho cổ đông hiện hữu

Kính mời quý cổ đông xem tài liệu đính kèm

Mẫu số 07