Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông năm 2020