THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2017

KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM FILE ĐÍNH KÈM
data/UserFiles/File/scan0014.pdf