THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

kÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM FILE ĐÍNH KEM
data/UserFiles/File/THONG%20BAO%20NGAY%20DANG%20KY.pdf