THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHCĐ NĂM 2021

Kính mời quý cố đông xem file đính kèm

NghiQuyet_ChotDSCD_(BanKy)_13042021 ThongBao_ChotDSCD_(BanKy)_13042021