Thông báo về việc tạm hoãn Đại hội cổ đông năm 2021

Kính mời quý Cổ đông xem tài liệu đính kèm

DCT_ThongBao02