THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

kÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM FILE ĐÍNH KÈM

data/UserFiles/File/thu%20moi%20hop%20dai%20hoi%20co%20dong%20bat%20thuong%202017.pdf