Thư mời họp Đại hội cổ đông năm 2022

Kính mời quý cổ đông xem file đính kèm

thu moi hop ĐHĐCĐ