THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM FILE ĐÍNH KÈM
data/UserFiles/File/THU%20MOI%20THAM%20DU%20DAI%20HOI.pdf