THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính mời quý cổ đông xem file đính kèm ThumoiDHCD2021