Tin tức & Sự kiện

 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009

  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 Căn cứ thông báo của Hội đồng Quản trị Công ty CP Tấm lợp – VLXD Đồng Nai ngày 03/03/2009 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 của công ty CP Tấm lợp –…

 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2008

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2008

 • THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2008

  Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tấm lợp VLXD Đồng Nai xin thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008 như sau: CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI THÔNG BÁO V/v Tạm ứng cổ tức đợt…

 • ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP TẤM LỢP & VLXD ĐỒNG NAI

  Bảng Cáo Bạch : Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin phép niêm yết do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tp.HCM tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai. Chúng…

 • BC mua 100% cổ phần Cty Phương Thảo – Phước Khánh

   Công ty cổ phần                   Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Tấm lợp VLXD Đồng Nai                     Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc            -*-*-*                                                            -*-* Số: 64/ CTTL-KTTC                               Đồng Nai , ngày 29 tháng 05 năm 2008 V/v Báo cáo mua lại cổ phần của Công ty CP VLXD và đầu tư Phương Thảo…

 • Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông

  Đồng Nai, ngày 20 tháng 11 năm 2007      NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP – VLXD ĐỒNG NAI    Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 11 ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Công ty Cổ phần Tấm lợp – VLXD Đồng Nai về…

 • Báo cáo tài chính quý 1 năm 2008

  Tải file đính kèm tại đây

 • Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2007

  Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2007 : tải về tại đây

 • TB Tổ chức Đại Hội Cổ Đông 2008

  Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tấm lợp-VLXD Đồng Nai trân trọng thông báo: 1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 với nội dung sau : – Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 và phương hướng mục tiêu năm 2008. – Báo cáo…

 • Không điều chỉnh giá Thị trường cổ phiếu DCT

  Căn cứ vào công văn số 23/CTTL-CK của CTCP Tấm lợp – VLXD Đồng Nai ngày 22/02/2008, công ty vẫn thực hiện đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 05/03/2007; Tuy nhiên, do giá chào bán cổ phiếu của công ty là 22.700 đồng/cổ phiếu cao hơn…

 • T/B Chốt sổ cổ đông đợt 2

  Công ty CP Tấm lợp-VLXD Đồng Nai xin thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Niêm yết Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày đăng ký sở hữu cuối cùng: 07/03/2008 cho chứng khoán: – Tên…

 • Thông Báo phát hành đợt 2

  – cổ phiếu                                 : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tấm lợp – VLXD Đồng Nai – chứng khoán                           : DCT                          – Loại cổ phiếu                                : Cổ phiếu phổ thông – Mệnh giá                                      : 10.000 đồng – Số lượng đăng ký chào bán            : 12.097.346 cổ phần   1 Chào bán cho cổ đông hiện hữu – Số lượng chào bán…

 • Thông báo chốt DS tạm ứng cổ tức & DS ĐHCĐ 2007

  Công ty Cổ Phần Tấm Lợp – VLXD Đồng Nai xin thông báo đến Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18 tháng Hai năm 2008 cho chứng khoán :   – Mã chứng khoán: DCT – Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông –  giá: 10.000 VNĐ – Ngày…

 • Báo cáo tài chính Quý IV năm 2007

  Vui lòng bấm vào đây để tải về

 • 1 ... 9 10 11 12 13 14