Thông tin cổ đông

 • Không điều chỉnh giá Thị trường cổ phiếu DCT

  Căn cứ vào công văn số 23/CTTL-CK của CTCP Tấm lợp – VLXD Đồng Nai ngày 22/02/2008, công ty vẫn thực hiện đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 05/03/2007; Tuy nhiên, do giá chào bán cổ phiếu của công ty là 22.700 đồng/cổ phiếu cao hơn…

 • T/B Chốt sổ cổ đông đợt 2

  Công ty CP Tấm lợp-VLXD Đồng Nai xin thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Niêm yết Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày đăng ký sở hữu cuối cùng: 07/03/2008 cho chứng khoán: – Tên…

 • Thông Báo phát hành đợt 2

  – cổ phiếu                                 : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tấm lợp – VLXD Đồng Nai – chứng khoán                           : DCT                          – Loại cổ phiếu                                : Cổ phiếu phổ thông – Mệnh giá                                      : 10.000 đồng – Số lượng đăng ký chào bán            : 12.097.346 cổ phần   1 Chào bán cho cổ đông hiện hữu – Số lượng chào bán…

 • Thông báo chốt DS tạm ứng cổ tức & DS ĐHCĐ 2007

  Công ty Cổ Phần Tấm Lợp – VLXD Đồng Nai xin thông báo đến Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18 tháng Hai năm 2008 cho chứng khoán :   – Mã chứng khoán: DCT – Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông –  giá: 10.000 VNĐ – Ngày…

 • Báo cáo tài chính Quý IV năm 2007

  Vui lòng bấm vào đây để tải về

 • Thông Báo thay đổi nhân sự

  Ngày 18 tháng 12 năm 2007, CTCP Tấm lợp – VLXD Đồng Nai (DONAC) đã tiến hành họp HĐQT để xem xét đơn xin từ chức ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Cty của Ông Dương Văn Thiệp ; đơn từ nhiệm Kiểm soát viên của bà Nguyễn Thị Ánh .Và bổ nhiệm nhân sự…

 • Thông Báo chốt ngày phát hành cổ phiếu

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 178/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 09 năm 2007)   1.Tên tổ chức phát hành   :  CÔNG TY CỔ…

 • Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông (ngày 13/8/2007)

  NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP- VLXD ĐỒNG NAI Thành phần tham dự gồm các ông : 1/ Hội đồng quản trị: – Ông  NGUYỄN CÔNG LY            – Chủ tịch HĐQT. – Ông  DƯƠNG XUÂN BÌNH         – Phó Chủ tịch thứ 1 HĐQT. – Ông  NGUYỄN BÁ TRUẬT          – Phó Chủ tịch…

 • Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  TTGDCK Tp.HCM thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công Ty Cổ Phần Tấm Lợp – VLXD Đồng Nai (mã chứng khoán DCT) như sau:   – Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/07/2007   – Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2007   – Mục đích sử dụng…

 • NGHỊ QUYẾT Hội Đồng Quản Trị

  NGHỊ QUYẾT  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI –          Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; –          Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội…

 • Công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019

  KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG XEM FILE ĐÍNH KÈM data/UserFiles/File/T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20%C4%90HC%C4%90%202019-%20Donac%202019.pdf

 • 1 ... 11 12 13 14 15 16