TỜ TRINH VÀ GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO HĐQT VÀ BKS NK 2015 -2020

Nội dung tờ trình và giấy đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020

TỜ TRINH VÀ GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO HĐQT VÀ BKS NK 2015 -2020