Tin tức & Sự kiện

 • BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

  Bảng cân đối kế tóan và báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011 của Công Ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN  9 THÁNG ĐẦU NĂM 2011A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2011B BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU…

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN GIỮA NIÊN ĐỘ

  Thông tin cân đối kế tóan CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12…

 • BÁO CÁO TÓM TẮT TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2011

  Nội dung tóm tắt báo cáo tài chính quý I năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai                                        BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT                                                     Quý 1/2011             I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN   Đơn vị tính: đồng…

 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

  Kết quả Đại hội cổ đông thường niên 2011 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———********——— NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ III, CÔNG TY CP TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI         Căn cứ điều lệ Công ty…

 • MẪU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2011

  Quý cổ đông không tham dự được đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc HĐQT tham dự đại hội MẪU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2011

 • THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2011

  Về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI DONGNAI ROOF SHEET CONSTRUCTION MATERIAL JOINT STOCK COMPANY                                                                            Add: Đường số 4 KCN Biên Hòa I- Đồng Nai                                                  Tel: 0613- 836130 – 3836984 (114 – 136) – Fax: 061 3836023        www.donac.net

 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2010

  Nội dung Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2010 của Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai                    BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT                                        NĂM 2010             I. BẢNG CÂN…

 • THƯ KIỂM TOÁN NĂM 2010

  Nội dung kết quả kiểm toán của Công ty Kiểm toán A &C về tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai năm 2010. Quy cổ đông vui lòng tải file CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C Số: 0384/2011/BCTC-KTTV BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO…

 • BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010

  Thông tin chi tiết về bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2010 vui lòng tải file về. BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010

 • THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

  Công ty Cp Tấm Lợp VLXD Đồng Nai thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2011 Công ty CP TẤM LỢP                                             Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam         VLXD Đồng Nai                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số :  13/CTTL                                                                         -*-*-  Đồng Nai , Ngày 22 tháng…

 • TB GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Nguyễn Công Lý giao dịch cổ phiếu với số lượng 300.000 CP. Thời gian giao dịch từ ngày 01/12/2010 đến ngày 01/03/2011.. THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ ( Ban hành kèm theo thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010…

 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010

  Nội dung báo cáo tài chính quý III năm 2010 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010

 • CHI TRẢ CỔ TỨC đợt 2 năm 2009

  V/v chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 THÔNG BÁO ( Về ngày đăng ký cuối cùng)                          Kính gửi : Quý cổ đông công ty   – Tên tổ chức phát hành :Công ty cổ phần Tấm lợp VLXD Đồng Nai – Tên giao dịch : Công…

 • CHI TRẢ CỔ TỨC đợt 2 năm 2009

  V/v chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 THÔNG BÁO ( Về ngày đăng ký cuối cùng)                          Kính gửi : Quý cổ đông công ty   – Tên tổ chức phát hành :Công ty cổ phần Tấm lợp VLXD Đồng Nai – Tên giao dịch : Công…

 • V/v gia hạn chi trả cổ tức đợt 1 2009

  Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai thông báo về việc gia hạn chi trả cổ tức đợt 1 năm 2009 đến quý cổ đông như sau. Tải file nội dung tại đây

 • 1 ... 8 9 10 11 12 13