Tin tức & Sự kiện

 • TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

  Nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai. Kính mời Quý cổ đông vui lòng tải về tại đây. TƠ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

 • TỜ TRÌNH VỀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2015

  Nội dung Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai. Kính mời Quý cổ đông vui lòng tải về tại đây. TỜ TRÌNH VỀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2015

 • TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI VỀ PHÊ CHUẨN TỔNG GIÁM ĐỐC 2015

  Nội dung Tờ trình Đại hội về phê chuẩn Tổng giám đốc công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai năm 2015. Kính mời Quý Cổ đông vui lòng tải về tại đây. TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI VỀ PHÊ CHUẨN TỔNG GIÁM ĐỐC 2015

 • TỜ TRÌNH VỀ CHỌN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

  Nội dung Tờ trình về chọn kiểm toán độc lập của Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai năm 2015 . Kính mời Quý cổ đông vui lòng tải về tại đây. TỜ TRÌNH VỀ CHỌN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

 • BÁO CÁO KẾT QUẢ 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2015

  Nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015.Kính mời Quý cổ đông vui lòng tải về tại đây. BÁO CÁO KẾT QUẢ 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 2015

 • BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2014

  Nội dung Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2014 của Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2014

 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014

  Nội dung Báo cáo thường niên 2014 . Kính mời Quý Cổ đông vui lòng tải về tại đây. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014

 • TỜ TRÌNH VỀ SỬA ĐỔI ĐIÊU LỆ

  Nội dung về tờ trình sử đổi Điều lệ Công ty Cp Tấm Lợp VLXD Đồng Nai. Kính mời Quý cổ đông tải tại đây. TỜ TRÌNH VỀ SỬA ĐỔI ĐIÊU LỆ

 • QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015

  Nội dung Quy Chế Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai nhiệm kỳ 2015- 2020 . Kính mời Quý cổ đông vui lòng tải tại đây. QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2015

 • QUY CHẾ BẦU CỬ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NK 2015- 2020

  Nội dung Quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên Nhiệm kỳ 2015 – 2020, kính mời Quý Cổ đông tải tại đây. QUY CHẾ BẦU CỬ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NK 2015- 2020

 • ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỀM SOÁT NK 2015 – 2020

  Kính mời Quý cổ đông ứng cử vào thành viên BKS Nhiệm kỳ 2015 – 2020 vui lòng tải mẫu đơn ứng cử thành viên Ban KS tại đây. ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỀM SOÁT  NK 2015 – 2020

 • MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VÀO HĐQT NK 2015 2020

  Kính mời Quý cổ đông ứng cử vào HĐQT Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai Nhiệm kỳ 2015- 2020 vui lòng tải mẫu sơ yếu lý lịch tại đây gửi kèm đơn ứng cử về công ty trước ngày đại hội. MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VÀO HĐQT NK 2015 2020

 • PHIẾU ĐĂNG KÝ HOẶC UỶ QUYỀN

  Mời Quý cổ đông tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015 Công ty CP Tấm Lợp – VLXD Đồng Nai vui lòng tải Đơn tại đây nếu thư mời và phiếu đăng ký hoặc uỷ quyền gửi đến bị thất lạc. PHIẾU ĐĂNG KÝ  HOẶC UỶ QUYỀN 

 • ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NK 2015-2020

  Kính mời Quý cổ đông có số cổ phần sở hữu 5% trở lên có nhu cầu ứng cử vào Ban Hội đồng quản trị Công ty CP Tấm Lợp VLXD Đồng Nai nhiệm kỳ 2015- 2020 tải Đơn ứng cử tại đây ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NK 2015-2020

 • THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015

  Kính mời Quý Cổ đông xem nội dung chi tiết về Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2015 tải tại đây: 3.2015.DOC

 • 1 ... 4 5 6 7 8 ... 13